ŞAM İÇ GİYİM DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLŞİKİN


KVKK AYDINLATMA METNİ

1.GİRİŞ

 

Şam İç Giyim Dış Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) kişisel verilerin korunması hususunda azami hassasiyet göstermekte ve kişisel veri sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile koruma altına alınan haklarının korunması için gereken tüm tedbirleri almaktadır. Bu Politika, Şirket tarafından KVKK’da öngörülen kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin düzenlemelere nasıl uyacağı hususunda uygulanacak olan ilkeleri ve kuralları ortaya koymak için hazırlanmıştır. Bu Politika KVKK ve ikincil mevzuata uyum sağlamak amacıyla gerekmesi halinde dönemsel olarak güncellenebilecektir. Yapılan güncellemeler Şirket’in web sayfasında yayımlanacaktır.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME VE AKTARILMA AMAÇLARI

 

 

Kişisel Veriler; hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak Şirket’in, insan kaynakları politikalarının, ticari ortaklıklarının, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi, ürün ve hizmetlerinden Kişisel Veri Sahipleri’nin en iyi şekilde faydalandırılması ve onların talep, ihtiyaç ve isteklerine göre özel hale getirilerek önerilmesi,  veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması,  internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların giderilmesi, kendisine talep ve şikâyetlerini ileten Kişisel Veri Sahipleri ile iletişime geçmesi ve talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması, etkinlik yönetimi, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları kapsamında Şirket ortakları-iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından elde edilmekte veya bunlarla paylaşılmakta, kaydedilmekte, elektronik sistemlerine aktarılmaktadır, Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Şirket tarafından açık rızanız temin edilmektedir. Şirketimiz tarafından hangi kişisel verilerin alındığı, saklandığı ve aktarıldığı KVKK politikamızda mevcut olup detaylı bilgi sahibi olmak isteyen veri sahiplerinin erişimine açıktır.

 

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMİMİZ VE HUKUKİ SEBEPLERİMİZ

 

Kişisel verilerinizi, ortak müşteri yönetim ve kasa sistemi kullandığımız bayiler de dahil olmak üzere Mağazalar, iş ortakları veya tedarikçiler tarafından; mağazalarda bulunan güvenlik kameraları ve cihazlar aracılığıyla, mağazalarda sözlü olarak satış danışmanlarına beyan ettiğiniz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, Mağaza/Site veya Tolin Underwear ürünlerinin satışını yapan internet siteleri/mobil uygulamalar üzerinden yaptığınız alışverişlerin veya Site üzerinden üye olmanız sırasında verdiğiniz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi ve bu kanallar üzerinden işlem yapmanız, Mağaza/Site üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma, kayıt, davranışsal hareket ve işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, İletişim Kanallarımız, Genel Müdürlük veya Mağazalar üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçilmesi sırasında bizlere iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi, çağrı merkeziyle yaptığınız görüşmelerin kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle ve resmi kurum, kuruluş ve adli/idari makamlardan gelen sizinle ilgili bilgi/belgelerin kaydedilmesi, iade/inceleme süreçlerinize ilişkin kayıtların ilgili evraklara kaydedilmesi ile otomatik olmayan yöntemlerle topluyoruz.

 Kişisel verilerinizi;  

    Site üyeliğinin kurulması ve üyelik sözleşmesi uyarınca yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ile satış ve satış sonrası destek süreçlerine ilişkin olarak “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,
    Site üyeliği kapsamındaki pazarlama, segmentasyon ve analiz çalışmaları kapsamında kişisel veri işleme süreçlerine ve ticari iletişim faaliyetlerine ilişkin olarak vereceğiniz “açık rıza”,
    Site üyeliği ve Site kullanımına ilişkin şüpheli işlemlerin tespiti ve önlenmesi, işlem güvenliğinin sağlanması, operasyonel süreçlere (stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları) ilişkin çalışmalar ve müşteri ilişkileri süreçlerimize ilişkin olarak “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”,
    Mağazalarda güvenlik kameraları ile kayıt yapılması süreçlerine ilişkin olarak “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması” ve “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi”,
    Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ve “kanunlarda açıkça öngörülmesi”,
    Hukuki uyuşmazlık, soruşturma ve diğer adli/resmi süreçlere ilişkin olarak da “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması”,
    İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanarak topluyoruz/işliyoruz.

 İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, göndereceğimiz ticari elektronik iletilerde belirtilen işlemi (ret) yaparak ilgili ticari iletişimi durdurabilir ve/veya Site üyeliğine dair açık rızanızı geri çekerek ilgili üyeliğinizi sonlandırabilir, böylelikle açık rızaya dayanan kişisel veri işleme süreçlerini durdurabilirsiniz.

 

4.ŞİRKET TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

 

Şirket, kişisel verileri KVK Kanununda ve ilgili mevzuatlarda öngörülmesi durumunda bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilen saklanmasına ilişkin ilgili kanunlarda ve mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise Şirket kişisel verileri ticari hayatın teamülleri gereğince işlenmesini gerektiren süre kadar saklanmakta daha sonra silmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Silme, yok etme veya anonim hale getirmeye ilişkin tüm detaylar KVKK politikamızda mevcut olup internet sitemizde erişime açıktır.

 

5.KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ

 

Şirket tarafından KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel veriler işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve saklama sürelerinin dolması hâlinde resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

 

6.KİŞİSEL VERİ SAHİBİ’NİN KVK KANUNU UYARINCA HAKLARI

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 uyarınca İlgili Kişi sıfatıyla Şam İç Giyim Dış Ticaret Limited Şirketi ‘ne başvurarak;

● Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen; amaç, süre ve meşrutiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Veriler ‘in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
● Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.
Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi Tolin Underwear İlgili Kişi Başvuru Formu’nda,
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde doldurmak suretiyle yine formda belirtilen iletişim yöntemleriyle tarafımıza ulaştırabilirsiniz. Tolin Underwear talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde ve taleplerin Tolin Underwear tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücretler Tolin Underwear tarafından talep edilebilir. Kişisel Verilerinizin açık rıza ile işlendiği hallerde, işbu açık rızanızı geri almanız durumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu üyelik programından çıkarılacağınızı ve söz konusu işlemeler sayesinde yararlandığınız avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.
Kişisel Verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz.

 

Her türlü sorunuz için 0 212 438 01 09 no’lu çağrı merkezinden bize ulaşabilirsiniz.

Talepleriniz İçin:

Veri Sorumlusu: Şam İç Giyim Dış Ticaret Limited Şirketi


Adresi : SURURİ MH.ÇEŞNİCİ SK.ARKADAŞ HAN NO: 2A YEŞİLDİREK FATİH / İSTANBUL

E-posta: [email protected]

 

 

 

ÇEREZ POLİTİKASI


Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan dosyalar olup işbu çerezler, site tercihleriniz veya profil bilgileriniz gibi göz atma bilgilerini depolar. Çerezler, Site'yi ziyaret ettiğinizde, internet tarayıcınız tarafından yüklenir ve Site'ye girmiş olduğunuz cihazda, mobil uygulamalar dahil saklanır. Çerezler ziyaretiniz sırasında yapacağınız taramaları kolaylaştırmak ve Site'yi kullanıcı dostu kılmak için gereklidirler ve cihazınıza herhangi bir zarar vermezler.

Tolin Underwear, size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, Site'nin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; Site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya Site üzerindeki üyelik kullanım geçmişinizi izlemektedir. Tolin Underwear, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda Site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan tüm bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma yalnızca Tolin Underwear Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası doğrultusunda hazırlanan işbu Çerez Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde kalacaktır.

Tolin Underwear, çerezleri ayrıca; arama motorlarını, Site'yi ve/veya Tolin Underwear ’in reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek amacıyla kullanabilir. Tolin Underwear bu reklamları sunarken, Tolin Underwear’in sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. Site'yi ziyaretleri sırasındaki kullanıcıların deneyimini iyileştirmek amacıyla tarafımızdan talep edilen hizmetleri sunmak için harici kuruluşlar tarafından kullanılan ve yönetilen ve "üçüncü taraf çerezleri" hariç Site'de çerezlerde depolanan bilgiler özel olarak yalnızca Tolin Underwear tarafımızdan kullanılırlar. Bu "üçüncü taraf çerezleri"nin ana kullanım amaçları erişim istatistikleri elde etmek ve gerçekleştirilen ödeme işlemlerinin güvenliğini garanti etmektir.

Şifreniz veya kredi ya da banka kart bilgileriniz gibi hassas nitelikteki bilgileri kullandığımız çerezlerde depolamamaktayız. Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler hakkında bilgi, Site'ye ilk defa giriş yaptığınızda pop-up ekran ile verilecektir.

Yukarıda belirtilen sınırlamaları göz önünde bulundurarak Site'de çerez kullanımını önlemeyi tercih ederseniz öncelikle tarayıcınızdaki çerez kullanım özelliğini devre dışı bırakmanız sonra da bu Site ile ilişkilendirilen kaydedilmiş çerezleri silmeniz gerekecektir. Çerez kullanımını önleme seçeneğini dilediğiniz herhangi bir anda kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, çerezleri önlemeniz, Site'de sunulan birtakım hizmetlerden faydalanılmasını etkileyebilir.

Site kullanımına ilişkin (mobil versiyonları dahil) yukarıda belirtilen hususlara dair çerez uygulamasını kabul ettiğinizde ilgili tanımlama bilgilerinin burada, kişisel veri mevzuatında ve bu bilgilendirme metninin diğer kısımlarında çeşitli bilgileriniz için öngörülen amaç ve kapsamlarda/şartlarda işlenmesini kabul etmiş sayılırsınız.

 

 

 

 

ŞAM İÇ GİYİM DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Buna göre, Şirketimize başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun word dokümanına kopyalandıktan sonra çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

     

       tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru Sahibinin Kimliğini Tevsik Edici Belge İle Doğrudan Başvurması)

Sururi Mh.Çeşnici Sk.Arkadaş Han Apt.No:2a Fatih/İstanbul

Zarfın Üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Noter Vasıtasıyla

Sururi Mh.Çeşnici Sk.Arkadaş Han Apt.No:2a Fatih/İstanbul

Tebligat Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

“Güvenli Elektronik İmza” İle İmzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (Kep) Yoluyla

[email protected]

E-posta’nın Konu Kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 1. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri:

İsim

Soy İsim

Telefon Numarası:

E -Posta:

Adres:

 1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

 Müşteri

 Ziyaretçi

 İş Ortağı

 Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

 Eski Çalışanım

 

Çalıştığım Yıllar: …………………………………

 

 Diğer:………………………………………………...………………………………………………………………….

 İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

 

Tarih:………………………………………………….

 1. Lütfen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz: 

 

 Adresime gönderilmesini istiyorum. 

 E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.) 

 Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.) 

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. 

 

Başvuru Sahibinin (Kişisel Veri Sahibinin) 

Adı Soyadı

Başvuru Tarihi:

İmza:

 

KULLANICI SÖZLEŞMESİ
 
Sitenin genel kullanım şartları, bununla ilgili genel kurallar ve yasal sorumluluklar

Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi’nin Tolinstore.com (www.tolinstore.com) kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir.


Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Tolinstore.com sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız.


Tolin Underwear, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.
 

 
1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları
 
1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları Tolinstore.com tüm üyelerine açıktır. Site üzerinde verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir.

Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi

1.b. Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması

1.c. Kullanıcılara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan Kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.

1.d. Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi.
 
 

 


2. İçerik Kullanımı
 
2.a. Tolinstore.com'da sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Tolinstore.com içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya Tolin Underwear'in izni olmadan link vermek yasaktır.

2.b. Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Tolin Underwear'e aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

2.c. Tolinstore.com’a iletilen tüm eleştirilerin hakkı Tolin Underwear’e aittir, istenildiği taktirde Tolin Underwear tarafından pazarlama amacıyla kullanılabilir.
 
 

 
3. Sorumluluklar
 
3a. Tolinstore.com 'u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar ve kayıt yaparken beyan edilen diğer bilgiler) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde KVKK politikamız gereği takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığımız firmalarla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde KVKK politikamız gereği paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, KVKK politikamıza uygun olarak sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi ve Tolinstore.com’u geliştirmektir.

3.b. Tolinstore.com kullanıcısı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek Tolinstore.com sitesini kullanmaya başlayabilir.

3.c. Kullanıcı, Tolinstore.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bunlarla ilgili Kanun, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Tolinstore.com'un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.

3.d. Kullanıcının işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya Tolinstore.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, Kullanıcının Tolinstore.com'da yararlanması Tolin Underwear tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.

3.e. Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin Tolinstore.com'u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

3.f. Tolinstore.com ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Tolin Underwear tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden veya hasar görmesinden Tolin Underwear sorumlu tutulamaz.

3.g. Kullanıcı, Tolinstore.com 'dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.

3.h. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından Tolinstore.com üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

3.i. Tolin Underwear ya da Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kayıt, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun öngördüğü koşullara tabi olarak Tolin Underwear tarafından tutulabilecektir; ancak Tolin Underwear söz konusu kayıtları üyelik sona erdiği andan itibaren silmekte serbesttir. Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Ancak Üye’nin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkı saklıdır. Detaylı bilgi için internet sitemizde yer alan “KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN İMHA POLİTİKASI” nı incelemenizi tavsiye ederiz.
 

3.j. Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.

3.k. Tolinstore.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Tolinstore.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

3.l. Tolin Underwear, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabınıza bağlı olan bütün bilgileri kişisel verilerin işlenmesi ve korunması politikası kapsamında kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

3.m. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.

3.n. Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için aldığımız önlemler ve bu konudaki genel politikamızı incelemek için lütfen “KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI” bölümünü okuyunuz.

Kullanıcı, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Tolin Underwear'in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. Tolin Underwear, Kullanıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.
 
 

 
4. Tolin Underwear'in Hak ve Yükümlülükleri
 
4.a. Tolin Underwear, işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara, Ticari İletişime ilişkin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’ne ve Site’de yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na uygun hareket edecektir. Bununla birlikte Tolin Underwear, kanuni olarak saklaması gereken Üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür. Kullanıcının Tolinstore.com sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Tolinstore.com ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

4.b. Tolin Underwear taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Tolin Underwear 'in her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Kullanıcı işbu hakkı kabul eder. Tolin Underwear, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, Tolinstore.com'da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Tolinstore.com sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri Tolinstore.com sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın Tolin Underwear tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

4.c. Tolinstore.com kullanıcıların üyelik sırasında verdiği her türlü mail, telefon vb diğer bilgileri kişisel verilerin işlenmesi ve korunması politikası kapsamında kampanya, reklam, tanıtım amaçlı çalışmalarda kullanma hakkına sahiptir.
 
 

 
5. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi
 
Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren Tolinstore.com sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.
 
 
 

 

6. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü
 
Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.
 

7. Tebligat Adresleri
 
7.a. Tolinstore.com sitesi kullanıcılarından peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak kullanıcının Tolinstore.com'a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.
 
7.b. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

7.c. Yine Tolinstore.com'un kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın Tolinstore.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

 


cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Tolin Store olarak web sitemizi geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla çerezler (cookie) kullanmaktayız. Kullanmaya devam ettiğinizde çerezler ile toplanan kişisel verileriniz Veri Politikamız / Bilgilendirmelerimizde belirtilen amaçlar ve yöntemlerle mevzuatına uygun olarak kullanılacaktır. Aydınlatma metni ve Çerez Politikası